Af mit Levned

Researcher grundigt fortæller

Hus og handling En analyse af udveksling og betydningsdannelse blandt tibetanere i en landsby i Det Autonome Tibetanske Præfektur Dechen. Institut for Antropologi, Københavns Universitet Specialeafhandling til kandidateksamen specialerække nr. To cite, quote this address and the download date. Not for commercial use. Distributed with permission, by www. Do not remove this notice from digital or paper copies of this text.

Afskriverens bemærkninger

We use cookies to offer you a better experience, personalize content, tailor advertising, provide social media features, and better understand the use of our services. We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising. For further information, including about cookie settings, please read our Cookie Politik.

Kapitel 2: At give en gave til andre huse

Aldeles enkelt rettelse noteret i slutningen af den trykte bog er indført pr. e-bogens tekst. En ordliste med øvrige rettelser er placeret sidst i bogen. Den Dag, da jeg fyldte mit Aar, modtog jeg et Brev siden Johannes Fibiger, hvori der stod: "Nu skulde Du skrive Dit Levned, hvordan Mynster siger man skal skynde sig at gøre, naar man har naaet de 70, og hvorom Goethe siger, at den, der gjør det, er det høfligste af alle Mennesker, medens den, der brænder sine Efterladenskaber, er den uhøfligste af alle. Desuden syntes jeg, at saalænge jeg var pr. mit Embede, burde min Tid anvendes til videnskabelige Arbejder; der var stadig Adskilligt af den Art, jeg auktionsgæst ønske at udføre. Og dog — der kommer ledige Timer, da det videnskabelige Arbejde maa hvile; saa kan jeg jo gjerne prøve paa at nedskrive, hvad jeg kan huske. Maaske det kan more mine Børn plus Børnebørn at læse det, og maaske de kunne finde, at Et plus Andet deraf kan egne sig indtil Offentliggjørelse. Men udgive de Noget, maa de gjøre det paa deres eget Ansvar; mit Raad og min Aftenbøn er, at de hellere udgive foran Lidt end for Meget, og skulde jeg komme til at give nogen falsk eller urigtig Fremstilling eller styrte nogen uretfærdig Dom om Nogen, dengang haaber jeg, at Sligt maa TOP rettet eller udeladt.